บี.เอ็ม.ที แพ็ค แอนด์ มูฟ

รับบริการ บรรจุหีบห่อ และขนย้ายทุกชนิด 
รวมถึงอุตสาหกรรมโรงงาน ตามความต้องการ 
รับขนย้ายเครื่องจักร สำนักงาน ออฟฟิศ 
บริการแพ็คกิ้งชิ้นงาน และสิ่งของทุกชนิด