บริการแพ็คเครื่องจักรเพื่อส่งออก ขนย้ายเครื่องจักรชิ้นใหญ่

รับบริการ บรรจุหีบห่อ และขนย้ายทุกชนิด 
รวมถึงอุตสาหกรรมโรงงาน ตามความต้องการ 
รับขนย้ายเครื่องจักร สำนักงาน ออฟฟิศ 
บริการแพ็คกิ้งชิ้นงาน และสิ่งของทุกชนิด